KOORDINATOR/ICA PROJEKTA "ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA GRADA ŽUPANJA"


Radno mjesto


ŽUPANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
6.12.2017.
15.12.2017.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
1 godinu
O G L A S
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
U  Grad Županja, na radno mjesto :
1.  KOORDINATORA PROJEKTA „ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA GRAD ŽUPANJA“ 
      – 1  izvršitelj  ( m/ž )
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo te sljedeće posebne uvjete:     
 • visoka stručna sprema /magistar struke iliviša stručna sprema/sveučilišni/stručni prvostupnik
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. preslika osobne iskaznice,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 4. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 5. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),
 6. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda.
 7. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem radni odnos ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 8. preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 9. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
Trajanje radnog odnosa – dvadeset četiri (24) mjeseca uz obvezan probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Grada Županja www.zupanja.hr nastavno na ovaj oglas.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Grad Županja www.zupanja.hr
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na web-stranici www.zupanja.hr i na oglasnoj ploči Grada Županja najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.
Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u Pisarnicu Grada Županja, J. J. Strossmayera 1, 32270 Županja, sa naznakom: „Za oglas koordinatora projekta „Zaželi-Program zapošljavanja žena Grad Županja“- ne otvaraj“ zaključno sa danom 15. prosinca 2017. godine u 14,00 sati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Grad Županja zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.
 

Poslodavac


GRAD ŽUPANJA
pismena zamolba: J.J.STROSSMAYERA 1, 32270 ŽUPANJA