VIŠA MEDICINSKA SESTRA/VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR-ZDRAVSTVENI VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA


Radno mjesto


VARAŽDINSKE TOPLICE, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
15.3.2018.
12.7.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
Opis posla: zdravstvena skrb o djeci predškolske dobi.

N A T J E Č A J
za radno mjesto:
ZDRAVSTVENI  VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA   – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na neodređeno vrijeme rad s punim radnim vremenom.

UVJETI: VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, ili stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima – sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (ne trebaju biti izvornici niti ovjerene preslike):
– životopis – vlastoručno potpisan
– domovnicu
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diplomu
– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih  suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)
– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kandidatkinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci sukladno  članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – za traženo radno mjesto

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene preslike dostaviti prije donošenja odluke o izboru.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave s naznakom „ Za natječaj“ i obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:
                                                    Dječji vrtić ČAROBNO OGLEDALCE
                                                              VATROSLAVA JAGIĆA 13.
                                                         42223 VARAŽDINSKE TOPLICE
Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića.
 


 

Poslodavac


Dječji vrtić Čarobno ogledalce
  • osobni dolazak: VATROSLAVA JAGIĆA 13, VAR. TOPLICE
  • pismena zamolba: VATROSLAVA JAGIĆA 13, 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE
  • e-mailom: vrticcarobnoogledalce@gmail.com