VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE SKUPŠTINE U UPRAVNOM ODJELU ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.7.2017.
22.7.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; POLOŽEN STRUČNI ISPIT
Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08,61/11 – u nastavku teksta: ZSN), v.d. pročelnika Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
 na radno mjesto:

1. višeg stručnog suradnika za poslove Skupštine u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci uz obavezan probni rad od dva mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
 
- VSS magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- iskustvo u timskom radu
- aktivno poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu (MS Office)
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije     
 
Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu.
 
Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
  
Prijavi na oglas potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)
- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.
 
Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije (vukovarsko-srijemska-zupanija.com) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
 
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog oglasa.
 
Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Poslodavac


VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
pismena zamolba: ŽUPANIJSKA 9, VUKOVAR