KONTROLOR/KA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.7.2018.
17.7.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Na osnovi članka 59. Zakona o radu (“Narodne novine”, broj 93/14. i 127/17.), članka 6. stavka 1. i 7. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine”, broj 57/12., 120/12. i 16/17.) i Plana prijama na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu (KLASA: 131-01/18-01/53, URBROJ: 338-01-24-18-01 od 21. svibnja 2018. godine) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje o b j a v lj u j e
J A V N I  P O Z I V
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Osijek,
Područnu službu Vinkovci
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) poziva osobe zainteresirane za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa da dostave svoje prijave.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Zavod provodi u okviru mjere - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u trajanju od dvanaest mjeseci, s punim radnim vremenom za sljedeća radna mjesta u Zavodu, Regionalnom uredu Osijek; Područnoj službi Vinkovci u Vinkovcima:
1. kontrolor za obvezno zdravstveno osiguranje, 1 polaznik
Uvjeti za radno mjesto pod 1: preddiplomski stručni studij javne uprave (bacc. admin. publ.) i poznavanje rada na računalu.
Osim navedenih stručnih uvjeta kandidat treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja:
- da je nezaposlena osoba, do navršenih 30 godina života, bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini, odnosno razini visokog obrazovanja 
- da se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vodi najmanje 30 dana
- bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. 
Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.
Popis prijavljenih kandidata Zavod dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zbog provjere ispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom o poticanju zapošljavanja.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva i za koje se ocijeni da na osnovi u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, te trajanja nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima radnog mjesta, bit će pozvani na testiranje (razgovor i/ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).
O terminu i mjestu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila ili telefona. Za kandidate koji se ne odazovu na testiranje smatra se da su povukli svoju prijavu.
Obavijest o izboru i poziv za potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa sklopit će se pisani ugovor kojim će se utvrditi poslovi radnog mjesta za koje se provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani kandidat, odnosno polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa nije radnik Zavoda, ne zasniva radni odnos i ne prima plaću.
Novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, a troškove prijevoza Zavod.
Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja za rad polaznik ima pravo polaganja državnog stručnog ispita za rad u javnopravnom tijelu.
U prijavi na javni poziv (vlastoručno potpisana) potrebno je uz osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, e-mail adresa, odnosno broj telefona ili mobitela) navesti broj i naziv radnog mjesta za koje se prijava dostavlja, te navesti profesionalne ciljeve i interese.
Uz prijavu treba priložiti kratki životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih za određeno radno mjesto (diploma, odnosno svjedodžba i dokaz o poznavanju rada na računalu), dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica) i elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu.
Dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj fotokopiji, a izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju za rad dužan dostaviti na uvid originalnu dokumentaciju.
Nepravodobne i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.
Prijava se podnosi u roku od osam dana od dana objave javnog poziva kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internet stranici Zavoda na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Osijek, Područna služba Vinkovci, Splitska 16/a, 32100 Vinkovci.

Poslodavac


HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
pismena zamolba: Splitska 16/a, 32100 Vinkovci