UČITELJ/UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA


Radno mjesto


VRPOLJE, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.2.2018.
20.2.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.),Osnovna škola "Ivan Meštrović“ Vrpolje dana 12. veljače 2018.godine  o b j a v lj u j e:   
N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta
UČITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena)
UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01.).
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
životopis,
dokaz o stručnoj spremi,
domovnicu,
rodni list,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),
potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Škole (12.veljače 2018. – 20. veljače 2018.) na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“
BANA JOSIPA JELAČIĆA 50
35 210 V R P O LJ E
(za natječaj)
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole http://os-imestrovic-vrpolje.skole.hr/

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA IVAN MEŠTROVIĆ
pismena zamolba: Bana J. Jelačića 50, 35 210 Vrpolje