STROJAR / STROJARKA 2


Radno mjesto


MIHOVLJAN, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2018.
23.5.2018.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Uvjeti:
 
- 3. ili 4. stupanj stručne spreme, rukovalac građevinskim strojevima
 
Prednost pri zapošljavanju imati će kandidat koji ima vozačku dozvolu „B“, „C“ i „E“ kategorije i koji iskaže spremnost za rad na hidrauličnoj platformi i uz upotrebu motorne pile
 
Kandidati su dužni uz ponudu priložiti:
- životopis,
- presliku domovnice i rodnog lista,
- presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi.
 
Kandidati koji imaju vozačku dozvolu „B“, „C“ ili „E“ kategorije pozivaju se da prilože  presliku istih.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).


Pismene ponude na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan (s naznakom natječaj za radno mjesto „STROJAR 2“) u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
 
S odabranim kandidatima sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, uz probni rok od 3 mjeseca.

Poslodavac


GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE ČAKOM D.O.O.
pismena zamolba: Mihovljanska 10, Mihovljan, 40000 Čakovec