ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.5.2018.
24.5.2018.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
Temeljem članka 14. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 32/17) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za sljedeća radna mjesta:
 1. Odgajatelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme (sjedište Centra, Radnička 2, Split)
 • 1 izvršitelj/ica
Uvjeti pod 1.:
 • VSS/VŠS – završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, ili diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije
 • jedna godina radnog iskustva
 • probni rad 3 mjeseca
 • položen stručni ispit
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • životopis
 • presliku rodnog lista
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO ipresliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).
Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17),  uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će testiranju od strane poslodavca. Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).
Za radna mjesto pod 1. i 2.: praktična provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Kandidati će o mjestu i vremenu testiranja biti obaviješteni tri dana prije testiranja na web stranici Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split (http://www.centarslavaraskaj.hr/).
Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave u Narodnim novinama RH s naznakom „Natječaj za radno mjesto ______ - ne otvarati“ na adresu Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, Radnička 2, 21000 Split.
O rezultatima izbora, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici ustanove.

Poslodavac


Centar za odgoj i obrazovanje SLAVA RAŠKAJ
pismena zamolba: Radnička 2, 21000 Split