5. INSPEKTOR/ICA RADA (ZAŠTITA NA RADU)


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.8.2018.
16.8.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Na temelju odredbe članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 1/2015, 138/2015 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/2017) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017) te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 43/2018 i 52/2018), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu, na neodređeno vrijeme
za sljedeća radna mjesta:
INSPEKTORAT RADA
Područni ured Zagreb
Ispostava u Sisku
5. Inspektor/ica rada (zaštita na radu) - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij strojarstva, elektrotehnike, kemijskog inženjerstva, građevinarstva ili zaštite na radu;
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; 
- položen državni stručni ispit za inspektora rada;
- vozački ispit B kategorije;
- nepostojanje sigurnosnih zapreka za obavljanje poslova;
- poznavanje rada na računalu.
Osim navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Službenici, osim vježbenika, primaju se u državnu službu uz probni rad od tri (3) mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje te naziv unutarnje ustrojstvene jedinice u kojoj se radno mjesto nalazi.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
- životopis;
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice);
- dokaz o stupnju obrazovanja i stručnom znanju koje je uvjet za radno mjesto za koje se prijavljuju (diploma ili uvjerenje);
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radni staž);
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrdu poslodavca o poslovima na kojima je kandidat/kinja radio/la ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat/kinja radio/la), osim kandidata/kinje koji/a se prijavljuje za radno mjesto vježbenika. Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje;
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit;
- presliku važeće vozačke dozvole, ako se kandidat/kinja prijavljuje za radno mjesto u Inspektoratu rada.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava“.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji  način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati/kinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/2002, 47/2010 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/2010 i 93/2011 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), a uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nisu dužni dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar rada i mirovinskoga sustava.
Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuju se testiranjem i razgovorom (intervjuom) Komisije s kandidatima/kinjama.
Kandidat/kinja koji ne pristupe testiranju više se ne smatraju kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava www.mrms.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava www.mrms.hr.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar rada i mirovinskoga sustava će obustaviti postupak po ovom natječaju.
Prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, za izabranog/u kandidata/kinju provest će se po službenoj dužnosti provjera nepostojanja zapreka za prijam u državnu službu iz članaka 49. Zakona o državnim službenici te će biti pozvani da u primjerenom roku, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/e ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. Pored navedenog za izabranog/u kandidata/kinju za radna mjesta u Inspektoratu rada, provest će se sigurnosna provjera u skladu s posebnim propisom o sigurnosnim provjerama.
O rezultatima javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava www.mrms.hr.
Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Poslodavac


MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
pismena zamolba: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb