KONTROLOR/KA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.6.2018.
21.6.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
DIREKCIJA
Margaretska 3, Zagreb
na osnovi odluka ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa o b j a v lj u j e    se
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos
IV.  REGIONALNI URED SPLIT u Splitu
7. kontrolor Zavoda za medicinske poslove (radno mjesto I. vrste), jedan izvršitelj.
Stručni uvjeti:
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
- 5 godina radnog iskustva u struci
- odobrenje za rad nadležne komore
Radni odnos zasniva se na neodređeno odnosno određeno vrijeme (u punom ili nepunom radnom vremenu), uz poseban uvjet probnog rada.
Osim gore navedenih uvjeta za oba radna mjesta uvjet je poznavanje rada na računalu.
Ponudu na javni natječaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola.
U ponudi na javni natječaj potrebno je navesti regionalni ured odnosno područnu službu na koji se odnosi, osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu) te priložiti životopis, dokaze o ispunjavanju stručnih uvjeta, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica, putovnica ili vojna iskaznica) i elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Nakon provedenog natječajnog postupka Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vaše osobne podatke čuva 5 godina od isteka godine u kojoj je postupak završen.
Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji, a prije izbora, odnosno sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju.
Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati.

Poslodavac


HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
pismena zamolba: Margaretska 3, 10000 Zagreb