SOCIJALNI RADNIK / SOCIJALNA RADNICA


Radno mjesto


NOVSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
13.6.2018.
21.6.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI
Kategorija B
1 godinu
Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novska, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska raspisuje
N  A  T  J  E  Č  A  J
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do povratka radnice sa rodiljnog dopusta, za radno mjesto socijalnog radnika ž/m, u Odjelu za djecu, mlade i obitelj Centra za socijalnu skrb Novska - 1 izvršitelj.
Uvjeti: 
- hrvatsko državljanstvo
- VSS, diplomirani socijalni radnik/ica ili magistar/ra socijalnog rada,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu,
- vozački ispit B-kategorije
- da ne postoje zakonske zapreke iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- domovnicu
- dokaz o stručnoj spremi,
- potvrdu HZMO-a o radnom stažu i ugovor o radu u djelatnosti socijalne skrbi,
- dokaz o položenom stručnom ispitu,
- dokaz o položenom vozačkom ispitu,
- uvjerenje da nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana
- preslik odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
Dokumentacija se prilaže u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je priložiti izvornike.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Prijave (vlastoručno potpisane) s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8  dana od dana objave natječaja, na adresu: Centar za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1/a, Novska, s naznakom „Za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


Centar za socijalnu skrb Novska
  • osobni dolazak: TINA UJEVIĆA 1/A, NOVSKA
  • pismena zamolba: Tina Ujevića 1/a, 44330 Novska