ZDRAVSTVENI VODITELJ M/Ž


Radno mjesto


TROGIR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
17.5.2018.
24.5.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 14. 05. 2018. donijelo je odluku o raspisivanju:
N A T J E Č A J
za radno mjesto
zdravstveni voditelj
 1. na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – (1 izvršitelj/izvršiteljica), do povratka nenazočne radnice na rad
   
POTREBNI STRUČNI UVJETI:
 • Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Trogir“ Trogir:
  -  visoka stručna sprema, završen sveučilišni diplomski  studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sestrinstva;  viša stručna sprema, završen  preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva ili stečena viša stručna sprema prema ranijim propisima
  - položen stručni ispit ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita
   
Probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
 
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
 
 
 
UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:
 
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.)
 • potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4.)
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu (elektronički zapis)
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja  :
 • poslati na adresu: Dječji vrtić „Trogir“,Sv. Petra 8, 21220 Trogir ili
 • poslati na e-mail: djecj-vrtic.trogir@st.t-com.hr ili
 • predati u Upravu Vrtića na gore navedenu adresu svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati
s naznakom: „natječaj za zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto  - zdravstveni voditelj“ .
 
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena putem web stranice Vrtića www.vrtic-trogir.hr
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ TROGIR
pismena zamolba: Sv.Petra 8, Trogir