DOKTOR/ICA MEDICINE, SPECIJALIST/ICA INTERNE MEDICINE


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
 • 2 smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
17.5.2017.
25.5.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju čl. 21 Statuta Kliničkog bolničkog centra Osijek, Odluke Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek broj : R1-1143/2017-IČS od 14. Ožujka 2017.g. i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/17-03/02, Urbroj: 534-04-1-1/4-17-12 od 2. Svibnja 2017.g. ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje
 
                                                            NATJEČAJ
                za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
 • Doktor medicine, specijalist interne medicine za potrebe Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju – 1 izvršitelj
Uvjeti:
 
 • visoka stručna sprema, završen medicinski fakultet
 • položen specijalistički ispit iz tražene grane specijalnosti
 • odobrenje za samostalan rad
Uz zamolbu na natječaj podnositelji zamolbe dužni su priložiti i sljedeće:
 
 • životopis
 • preslike diplome
 • preslik uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
 • preslik odobrenja za samostalan rad
 • preslik domovnice
 • potvrda HZMO-a o radnom stažu, ne starija od dana objave natječaja
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja provest će se razgovori.
O vremenu provođenja razgovora kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web stranici KBC Osijek (www.kbco.hr) i oglasnoj ploči.
Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Osijek- Ravnateljstvo, J. Huttlera 4, 31000 Osijek, s naznakom radnog mjesta na koje se javlja kandidat.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN br.: 82/08).
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje, a dokumentacija će viti vraćena kandidatu.
 

Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
pismena zamolba: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek