DOKTOR MEDICINE U ZAVODU ZA HITNU MEDICINU SPECIJALIZACIJA M/Ž


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
9.3.2018.
18.3.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE      
Vinkovci, Kralja Zvonimira 53
MB:2702002   OIB:10043661026
telefon/fax:032/300-501
 
KLASA: 100-04/18-01/5
URBROJ: 381-05-18-1
U Vinkovcima, 08. ožujka 2018.godine
 
Na temelju članka 29. statuta Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko srijemske županije, te Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), a sukladno Planu specijalizacija za 2016. godinu Klasa: 131-01/16-01/51, URBROJ: 534-03-1-1-1/4-16-2 od 18. svibnja 2016. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko srijemske županije raspisuje
 
NATJEČAJ
ZA IZBOR PRISTUPNIKA ZA ODOBRAVANJE
 SPECIJALIZACIJE IZ HITNE MEDICINE – 2 izvršitelja
 
 
Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:
- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem
  zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine
- odobrenje za samostalan rad
 
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:
-    životopis
-    presliku domovnice
-    presliku osobne iskaznice
-    presliku diplome o završenom obrazovanju
-    elektronički zapis (ili potvrda) izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje    o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog natječaja
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije  od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja
-    presliku potvrde o položenome stručnom ispitu
-    presliku odobrenja za samostalan rad (licenca)
-    presliku prijepisa položenih ispita na studiju
-    presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
-    presliku nagrada za vrijeme studija
-    presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
-    popis objavljenih radova i preslike radova
-    presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu:
Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko srijemske županije,
Kralja Zvonimira 53, 32100 Vinkovci, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju“
Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika utvrđena su člankom 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).
Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.
 
Sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/17,  objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
 
                                                                                                   RAVNATELJ
                                                                                          Mato Matić dipl.soc.radnik
 
 

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
pismena zamolba: 32100 VINKOVCI KRALJA ZVONIMIRA 53