NASTAVNIK / NASTAVNICA U ZNANSTVENO-NASTAVNOM ZVANJU IZVANREDNOG PROFESORA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE EKONOMIJA, GRANA OPĆA EKONOMIJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
2.7.2018.
1.8.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) raspisuje se 
NATJEČAJ
 
 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana Opća ekonomija, i odgovarajuće radno mjesto na Katedri za opću ekonomiju
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine 93/14, 127/17) i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03 do 131/17) i uvjete Rektorskog zbora
Pristupnici uz prijavu prilažu:
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu članice EU
 • dokaz o stručnoj spremi (stručnom nazivu, dokaz o završenom fakultetu, akademskom stupnju, i druge dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje)
 • odluku o izboru u znanstveno zvanje (ukoliko je pristupnik ima)
 • potvrdu  o stručnoj i nastavnoj aktivnosti
 • potvrdu o aktivnom sudjelovanju u realizaciji znanstvenih projekata
 • znanstvene i stručne radove, te njihov popis i to podijeljen u dvije skupine: radovi objavljeni do posljednjeg izbora ili reizbora, razvrstani po kategorijama i radovi objavljeni nakon toga razvrstani po kategorijama
 • dokaz o pozitivno ocijenjenim rezultatima institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada pristupnika ili dokaz o pozitivno ocjenjenim rezultatima studentske ankete
 • strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)
 • ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor
 
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, prijaviti se mogu pristupnici oba spola.
Ako pristupnici temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prednost prilikom zapošljavanja prema predmetnom natječaju ostvarit će se u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim natječajem. 
Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene pristupnike koji zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Ekonomski fakultet može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.
Pristupnik koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Svu dokumentaciju osim u papirnatom obliku potrebno je dostaviti i na CD-u, s tim da se  radovi za izbor dostavljaju na posebnom CD- u. 
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama". Prijave se predaju na adresi: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 21000 Split, Cvite Fiskovića 5.
Prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku putem mrežnih stranica Fakulteta.

Poslodavac


Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
pismena zamolba: Cvite Fiskovića 5, 21 000 Split