STRUČNI/A REFERENT/ICA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.7.2017.
24.7.2017.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o držav¬nim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12- pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 138/15 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), Ministarstvo kulture raspisuje

                                                                OGLAS
I.
1. za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u

A)  UPRAVU ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
      Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
      Konzervatorski odjel u Vukovaru

 1) Stručni referent/ica (Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu)
SSS – 1 izvršitelj - na određeno vrijeme (privremeno povećani opseg posla)
Stručni uvjeti:
- SSS - gimnazija, škola upravnog ili ekonomskog smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- znanje rada na osobnom računalu                                                                
- položen državni stručni ispit
Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.  Za kandidata koji ne pristupi na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, kao i kandidati koji nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga u zakonskom roku dužni položiti nakon prijama u državnu službu.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Službenik/ca  na određeno vrijeme prima se u državnu službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva
uprave, www.uprava.gov.hr i internetskoj stranici Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr).
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
2. životopis,
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome ili svjedodžbe, ovisno o uvjetu stručne spreme    radnog mjesta za kojeg se podnosi prijava),
 4. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),
5. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je prethodno položen),
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci). 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.                 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/07, 65/09, 137/09 i 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske , 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo kulture, Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas« u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu na određeno vrijeme na  web-stranici Ministarstva kulture www.min-kulture.hr i web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.Poslodavac


MINISTARSTVO KULTURE
pismena zamolba: RUNJANINOVA 2, 10000 Zagreb