NASTAVNIK/NASTAVNICA NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI


Radno mjesto


GLINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.3.2018.
20.3.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
REPUBLIKA HRVATSKA
SREDNJA ŠKOLA GLINA
FRANKOPANSKA 30, GLINA
KLASA: 112-01/18-01/07
URBROJ: 2176-61-01-18-1
 
Glina, 12. ožujka 2018.
                                              
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Srednja škola Glina raspisuje
 
N A T J E Č A J
za popunjavanje radnih mjesta

     

 

6. nastavnik/ca njemačkog jezika i književnosti – 1 izvršitelj/ca na puno radno vrijeme, 40 sati tjedno ukupnog radnog vremena, na određeno, do povratka radnice na rad, a najduže do 30. lipnja 2018. godine
 
 
Uvjeti:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96. i 80/99.) i Zakonu o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ br. 30/09., 24710. i 22/13.)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08., 69/17.)
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (diploma)
  • domovnicu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih, potvrdu o priznatom statusu i dokaz da je kandidat nezaposlen.
 
Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koja su objavljena na web stranici Ministarstva branitelja na poveznici:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Isprave se prilažu u  neovjerenom presliku.
 
U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije od kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu Škole:
Srednja škola Glina, Frankopanska 30, 44400 Glina, s naznakom „ZA NATJEČAJ“.
 
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.
 
Obavijest o rezultatima natječaja dostavit će se nakon izbora kandidatima u zakonskom roku te putem mrežne stranice škole.
 
                                                                                               Ravnateljica
                                                                                               Marija Margušić-Novosel, prof.
 

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA GLINA
pismena zamolba: Frankopanska 30, Glina