DOMAR/KA


Radno mjesto


ŽUPANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2018.
21.6.2018.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

1 godinu
Na temelju članka 29. stavak 10. Statuta Doma zdravlja Županja, ravnateljica  Doma zdravlja Županja    r a s p i s u j e
 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa  na ODREĐENO VRIJEME
(zamjena za vrijeme godišnjeg odmora)
 
 
  • DOMAR- 1 izvršitelj/ica
 
UVJETI:
1. Završena srednja škola (SSS): elektrotehničar, el. mehaničar medicinskih aparata,

el. mehaničar kućanskih aparata,

2. Poznavanje rada na računalu i održavanje informatičke opreme, osposobljenost za popravak računala,
3. Hrvatsko državljanstvo,
4. Položen stručni ispit:
- za obavljanje poslova zaštite od požara,
- za rukovatelja radnim strojevima i uređajima na mehanizirani pogon- rukovatelj motornom kosilicom i trimerom (na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položene navedene ispite, uz obvezu polaganja istih u primjerenom roku),
5. Vozačka dozvola (B kategorija),
6. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje od 1 (jedne) godine.

 
Uz prijavu je potrebno priložiti životopis i preslike sljedećih dokumenata:
      Ad. 1.        Dokaz o stručnoj spremi (svjedodžbe svih razreda uključujući i završnu),
      Ad. 2.        Dokaz o poznavanju rada na računalu, održavanju informatičke opreme, osposobljenosti za popravak računala (potvrda, certifikat),       
      Ad. 3.        Domovnica,
      Ad. 4.        Dokaz o položenim stručnim ispitima (uvjerenje, potvrda- ukoliko ima),
      Ad. 5.        Vozačka dozvola,
      Ad. 6.        Dokaz o radnom iskustvu (potvrda, ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci),           

 7. Dokaz o radnom stažu (elektronički ispis staža HZMO-a, ne stariji od dana raspisivanja natječaja),
 8. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od jedan (1) mjesec.
 

 
Prijave s kraćim životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 10 (deset) dana od objave natječaja i dostavljaju  se u Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 s naznakom: „Za natječaj – DOMAR– zamjena za vrijeme godišnjeg odmora“. Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. br. 157/13 i 152/14), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17) uz životopis i prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz životopis i prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Popis prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s pozivom na testiranje i/ ili intervju bit će objavljen na web stranici Doma zdravlja Županja: www.dom-zdravlja-zupanja.hr
Ako kandidat ne pristupi na testiranje i/ili intervju smatrat će se da je povukao prijavu. Prije zasnivanja radnog odnosa obvezan je prethodni zdravstveni pregled i psihotest.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 zadržava pravo poništenja natječaja.
 Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA
pismena zamolba: Dr.F.Račkog 32, 32270 Županja