SPECIJALIST/ICA INTERNE MEDICINE


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.7.2018.
19.7.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 21. Statuta ravnatelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

- specijalist interne medicine (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci,  1 izvršitelj

Uvjeti:
- Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz tražene specijalnosti

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- presliku diplome o završenom Medicinskom fakultetu
- presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu
- presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
- presliku odobrenja za samostalni rad
- presliku domovnice
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine br. 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih zamolbi biti pozivani na dopunu zamolbe, te neće biti pisano obaviješteni.

Opća bolnica Bjelovar pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.
Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Bjelovar-www.obbj.hr.
Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Opće bolnice Bjelovar smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja kandidati neće biti pisano obaviješteni.
Zamolbe na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Opća bolnica Bjelovar, Mihanovićeva 8, s naznakom "Za natječaj" i nazivom radnog mjesta.

Poslodavac


OPĆA BOLNICA BJELOVAR
pismena zamolba: Mihanovićeva 8, 43000 Bjelovar