UPRAVNI SAVJETNIK/UPRAVNA SAVJETNICA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA NA DOBIT I DOHODAK


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.7.2018.
19.7.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
3 godine
Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. i 61/17.), Ministarstvo financija, Porezna uprava raspisuje
 
O   G   L   A   S
 
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu za radna mjesta:
 
    PODRUČNI URED VUKOVAR
    ISPOSTAVA VINKOVCI
    Odjel za poduzetnike – dobit i dohodak
 
 1. upravni savjetnik za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit i dohodak
- 1 izvršitelj/ica radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice
                    
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke
 • položen državni stručni ispit
 • tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati  i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osobe se primaju u državnu službu uz obvezan probni rad od dva mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i osobe koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas podnositelji/ice prijave trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-mail adresa) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, presliku radne knjižice i dr.)
 • presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Vukovar, 32000 Vukovar, Trg Republike Hrvatske 5.
   
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune  provest će se intervju. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu.
 
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Porezne uprave www.porezna-uprava.hr, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
U postupku provedbe oglasa, provest će se psihološko testiranje kandidata radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta (psihološka procjena). Na psihološko testiranje će se uputiti do pet kandidata s rang liste nakon provedenog intervjua, prema redoslijedu s liste.
 
Kandidat/kinja koji/e prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni/e su se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužni/e su u prijavi na oglas pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
           
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Porezne uprave www.porezna-uprava.hr.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Porezne uprave www.porezna-uprava.hr.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Poslodavac


REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA - PODRUČNI URED VUKOVAR
pismena zamolba: TRG REPUBLIKE HRVATSKE 5, 32000 VUKOVAR