KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA - II VRSTA ZVANJA


Radno mjesto


KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
21.4.2017.
6.5.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1 godinu
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, M. Demerca 1 raspisuje
 
N A T J E Č A J
za poslove II. vrste – knjižničar/ka na određeno puno radno vrijeme
(zamjena djelatnice za vrijeme bolovanja)
Uvjeti:
 
  • završen preddiplomski ili diplomski studij s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, ili završen studij kojim je stečena najmanje viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. 123/03, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13) s odgovarajućim brojem sati iz temeljnih predmeta knjižničarstva
  • radno iskustvo od najmanje godinu dana  na poslovima iz područja knjižničarstva,
  • obavezno poznavanje jednog stranog jezika te poznavanje rada na računalu
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: domovnicu, odnosno dokaz da je državljanin države članice Europske unije za koje ne postoji privremena zapreka za zapošljavanje, životopis, presliku odgovarajuće diplome ili svjedodžbe, dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu s kopijom rješenja o rasporedu na radno mjesto i dokaz o trajanju radnog odnosa, ili potvrda o poslovima koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa) dokaz o poznavanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili kopija stranica indeksa gdje je vidljiva ocjena za strani jezik), dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda ili uvjerenje o položenim tečajevima, preslika stranica indeksa gdje je vidljiva ocjena za poznavanje rada na računalu, a u slučaju nepriložene potvrde izvršit će se testiranje), potvrda o psihofizičkoj sposobnosti ovjerena od obiteljskog liječnika, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi istražni i kazneni postupak ne starije od šest mjeseci te presliku osobne iskaznice ili putovnice.
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani pristupnik/ica dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku. Pristupnik/ca će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na liječnički pregled.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave u Narodnim novinama. O rezultatima izbora na javni natječaj prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni u zakonskom roku. Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom „za natječaj: knjižničar/ka"
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
   
 
 
 
 

Poslodavac


VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA
pismena zamolba: M. DEMERCA 1, 48260 KRIŽEVCI