UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA


Radno mjesto


POPOVAČA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.2.2018.
20.2.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
  
UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) - 1 izvršitelj - na određeno, puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta
 
Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika mogu dostaviti osobe koje  ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. st. 6. i 106.  ZOOOSŠ.
            Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.
Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. stavak 1.- 3. i članka 102. stavak 1.- 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17) dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta-
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

           
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
            U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
            Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: životopis, diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.
            Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti preslike. Nakon odabira kandidata/ kandidatkinje, isti/a će dostaviti izvornike dokumenta.
            Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Popovača, Vinogradska 15, 44317 Popovača, s naznakom „za natječaj“.
            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
            Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti pisano obaviješteni u zakonskom roku te putem obavijesti na internet stranici škole.


 
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
  • osobni dolazak: VINOGRADSKA 15, POPOVAČA
  • pismena zamolba: Vinogradska 15, Popovača