NASTAVNIK/NASTAVNICA KEMIJE


Radno mjesto


ŽUPANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
4 sata tjedno
Nema smještaja
Djelomično
12.3.2018.
20.3.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) Tehnička škola Županja raspisuje:
 
 NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
 nastavnik kemije – nepuno radno vrijeme – određeno – do povratka radnika na radno mjesto, a najduže do završetka nastavne godine – 4 sata nastave tjedno
 
 Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 ).
 
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Uz prijavu za natječaj kandidati za radna mjesta dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • životopis
  • dokaz o stečenoj traženoj školskoj spremi (presliku diplome)
  • uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrda o podatcima evidentiranim u evidenciji HZMO
  • kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom Zakonu mora se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju o priznatom statusu (u originalu)
  • kandidat koji ima pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji mora se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti uz ostalu traženu dokumentaciju sljedeće: rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo (u originalu), dokaz da je nezaposlen ( u originalu), dokaz o tome na koji mu je način prestala služba kod prethodnog poslodavca (u originalu).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
 
Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola ( čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08).
 
Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.
 
S izabranim kandidatom ugovorit će se probni rad u trajanju od 1 mjeseca.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na web stranici škole.
 
Prijavu za navedeno radno mjesto s potrebnom natječajnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Tehnička škola Županja, Veliki kraj 42, 32270 Županja, s naznakom -  "ZA NATJEČAJ".
 
 
 

Poslodavac


TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA
pismena zamolba: Veliki kraj 42, 32270 Županja