UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA


Radno mjesto


NAŠICE, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
18.10.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
 
NATJEČAJ ZA
POPUNU   RADNOG  MJESTA
      
Učitelj engleskog jezika - određeno, puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme bolovanja,  a do povratka radnice na rad
                                             
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa :
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete. poznavanje hrvatskog jezika  i latiničnog pisma te odgovarajuća vrsta i razina  obrazovanja,   sukladno članku  105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
     Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnoj stranici  i oglasnoj  ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj  stranici i oglasnoj ploči  školske ustanove.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola,  pisano ili elektroničkim putem.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru. 
  Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis s navedenom elektroničkom poštom,  domovnicu,  dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, uvjerenje nadležnog suda kako se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja i elektronički zapis
o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ako kandidat ima evidentirani radni staž.   
 
   Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04., 92/05.,2/07, 107/07.,65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13.,  33/13., 148/13. i 92/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. 
    Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. 
      Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti:
 
  1. u elektroničkom obliku na e - mail adresu školske ustanove:
                      ured@os-kralja-tomislava-na.skole.hr
 
  1. pisano, putem  pošte ili osobno   na adresu:
Osnovna škola kralja Tomislava, Ulica Matice hrvatske 1, 31500 Našice
                                                                                                                                               
 
     Natječaj je objavljen na  mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj  stranici i oglasnoj ploči  školske ustanove,  dana   10. listopada  2017. godine. 
      Rok za prijavu  kandidata  je od 11. listopada  2017.  do 18. listopada  2017. godine.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA