NASTAVNIK/NASTAVNICA MATEMATIKE


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
10 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
12.10.2017.
20.10.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14., 7/17.) GIMNAZIJA „MATIJA MESIĆ“, Slavonski Brod raspisuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto
 
-jednog nastavnika matematike na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine s nepunim radnim vremenom 10 sati nastave tjedno
 
Uvjeti:
prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.      
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti (potvrda Zavoda za zapošljavanje).
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz o stručnoj spremi
-domovnicu
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6
 mjeseci).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole   http://www.gimnazija-mmesic-sb.skole.hr
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:             
Gimnazija „Matija Mesić“, Slavonski Brod, Naselje Slavonija I br. 8.

Poslodavac


Gimnazija Matija Mesić
pismena zamolba: Naselje Slavonija I br. 8, 35 000 Slavonski Brod