NASLOVNI ASISTENT / NASLOVNA ASISTENTICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Drugi oblici rada
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
1.8.2018.
27.8.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
Ad5.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju - asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju
Pristupnici  trebaju  ispunjavati  uvjete  utvrđene  odredbama  Zakona  o  znanstvenoj  djelatnosti  i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
Pristupnici ad3.), ad4.) i ad5.):
Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
a)  životopis
b)  presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju
c) ovjereni prijepis ocjena s prosjekom ili presliku dopunske isprave o studiju, za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
d) rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
e) dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni  propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici  Ministarstva  hrvatskih branitelja
https://gov.hr/moja-upravahrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
pismena zamolba: Ruđera Boškovića 35, 21000 Split