RAVNATELJ / RAVNATELJICA DJEČJEG DOMA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
18.5.2018.
25.5.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
5 godina
Opis poslova: zastupa Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim  tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma,  može dati pismenu punomoć drugoj osobi da zastupa Dom u pravnom prometu, određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,  vodi stručni rad Doma i odgovoran je za njegovo provođenje, odgovara za zakonitost rada Doma, predlaže upravnom vijeću donošenje odluka iz njegove nadležnosti te provodi  iste, donosi opće akte,…
Obrazovni program: preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij  ili     integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti2) najmanje 5 godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju
Uz prijavu kandidati su dužni, u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti slijedeće dokaze:            
-  životopis,            
-  domovnicu ( kao dokaz hrvatskog državljanstva ),          
-  diplomu ( kao dokaz o stručnoj spremi i zanimanju/ struci),             
-  potvrdu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u struci ostvarenom na na poslovima traženog stupnja stručne spreme i struke ( kao dokaz da kandidat ima  najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od toga najmanje 3 godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju),            
-  potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje,      
-  uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju odnosno da se protiv kandidata ne vodi  kazneni postupak, ne starije od mjesec dana. 
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br.121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta , priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni  na web. stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. (https://branitelji.gov.hr/UserImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf). 


Poslodavac


DJEČJI DOM MAESTRAL SPLIT
pismena zamolba: JURJA ŠIŽGORIĆA 4, 21000 SPLIT