REFERENT/KOMUNALNI REDAR M/Ž


Radno mjesto


BRELA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
4
Na određeno; sezonski
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
18.5.2018.
26.5.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine

referent/komunalni redar – 4 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme 4 (četiri) mjeseca, 40 sati tjedno, zbog obavljanja privremenih poslova, uz probni rad od 1 (jedan) mjesec
                                        
Stručni uvjeti:   
 • srednja stručna sprema ekonomske, društvene ili tehničke  struke,
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • Položen državni stručni ispit
 • Poznavanje rada na računalu
 • Poznavanje engleskog jezika
 • vozačka dozvola B kategorije
    
  Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. i 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 86/08, 61/11 i 04/18) te ne smiju postojati ni zapreke iz članaka 15. i 16. navedenog zakona:
  - punoljetnost,
  - hrvatsko državljanstvo,
  - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
  Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
  Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava oglasem navedeni su na web stranici i oglasnoj ploči Općine Brela, www.opcina-brela.hr.
  Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.
  Kandidati koji imaju prednost kod prijama u službu prema posebnom zakonu dužni su u prijavi to navesti te priložiti Rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.
  Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti.
  Na web-stranici Općine Brela objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 
  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. 
  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
   
  Kandidati su obvezni uz prijavu priložiti:
  – životopis,
  – dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
  – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) ili osobne iskaznice,
  – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,  
     Rješenje, ugovor o radu, potvrda poslodavca ili slično),
  – preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
     (ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit),
  – izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
     (ne starije od 6 mjeseci),
  – vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. 
     Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
     (izjavu nije potrebno ovjeravati).
   
  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
  Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska, na adresu: Općina Brela, Trg žrtava domovinskog rata 1, 21322 Brela, sa naznakom „Oglas za komunalnog redara“. Prijave se mogu dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Brela ili preporučeno putem pošte.
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.
  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njegova se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se pisana obavijest.
  O rezultatima oglasa kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 

Poslodavac


OPĆINA BRELA
pismena zamolba: Trg žrtava domovinskog rata 1, 21322 Brela