PEDAGOG / PEDAGOGINJA


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
13.3.2018.
21.3.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN,br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,i 86/12.,126/12.,  94/13.,152/14. i  07/17.) Gimnazija Sisak, Sisak, Trg hrvatskih branitelja 1, raspisuje
 
            N  A  T  J  E  Č  A  J
           za popunu radnog mjesta
 PEDAGOG - 1 izvršitelj - puno radno vrijeme, određeno vrijeme ( zamjena za bolovanje )
 
Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
( N.N br.87/08,6/09,9210,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14 i 07/17), te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
 Uz pisanu prijavu za sudjelovanje u natječaju ( vlastoručno potpisanu s popisom svih traženih dokumenata) potrebno je priložiti:
  •  životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o pedagoškim kompetencijama ( ako ga kandidat ima )
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije odmjesec dana od dana raspisivanja natječaja )
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 Popis dokaza kojim se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja
 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA VANJU.pdf
 Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Iste ne vraćamo. Izabrani kandidat predat će školi izvornike svih traženih isprava.
 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen dana 13. ožujka 2018.
 Prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti osobno, ili poslati poštom na adresu:
 GIMNAZIJA SISAK, Trg hrvatskih branitelja 1, 44000 Sisak, s naznakom "za natječaj –PEDAGOG".
 Kod podnošenja prijave i izbora kandidata oba su spola ravnopravna. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Sisak.
 O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni i na web stranici škole.

Poslodavac


GIMNAZIJA SISAK
pismena zamolba: TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1, 44000 SISAK