VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
13.6.2018.
21.6.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
2 godine

 
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18) te članka 16. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske» br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/17, 26/17 i 9/18)  pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske dana 07. lipnja 2018. godine raspisuje
 
JAVNI  NATJEČAJ
za prijam u službu
 
na neodređeno vrijeme, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjeku za graditeljstvo i zaštitu okoliša, na radnom mjestu:
 
 – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.
Posebni uvjeti:
– magistar ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke,
– položen državni stručni ispit,
– najmanje dvije godine  radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- osnovno znanje u MS Officeu.
Osim posebnih (stručnih) uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 60/11 i 4/18).
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).
 
Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na javni natječaj.
Službenik se prima u službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno odredbama članka 92. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
– preslik diplome,
– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, 21 300 Makarska s naznaku: »Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo«, u zatvorenoj omotnici.
Osoba koja  ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma  u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u  službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Obavijest o ishodu javnog natječaja bit će dostavljena kandidatima u zakonskom roku. Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju javnog natječaja.
U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci kandidata, kandidat podnošenjem prijave na javni natječaj pristaje da se isti koriste isključivo za potrebe ovog javnog natječaja.

Poslodavac


GRAD MAKARSKA
pismena zamolba: Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska