RAVNATELJ / RAVNATELJICA


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.1.2018.
27.1.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članaka 153. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 36. Statuta Dječjeg doma Vrbina Sisak, Kralja Tomislava 16, Sisak, Upravno vijeće Doma na temelju odluke od 09. siječnja 2018. godine raspisuje i objavljuje

                  JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg doma Vrbina Sisak


Za ravnatelja/icu Dječjeg doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili društvenih znanosti
- najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
- da ne postoje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
- da ima državljanstvo Republike Hrvatske
Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 154. stavka 1. podstavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/icu Doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz članka 154. stavka 1. podstavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. iz članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.
Ravnatelja/icu Doma socijalne skrbi imenuje Upravno vijeće Doma, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu. Upravno vijeće Doma će s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja/ice, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
- diplomu o stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu sukladno čl. 154. Zakona o socijalnoj skrbi: potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, ili preslike ugovora o radu iz kojih je vidljivo ostvareno radno iskustvo na navedenim poslovima
-  elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- domovnicu
- uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
- program rada i razvoja ustanove
- životopis
Prijave s potrebnom dokumentacijom/dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Dječjem domu Vrbina Sisak, Kralja Tomislava 16, 44000 Sisak, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu, ne otvarati«, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Dječji dom Vrbina Sisak

Poslodavac


Dječji dom Vrbina Sisak
pismena zamolba: KRALJA TOMISLAVA 16, 44000 SISAK