STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.10.2017.
20.10.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Temeljem članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14), Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12, 120/12 i 16/17), članka 31. Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje („Narodne novine“, broj 109/12, 12/14 ) i Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za 2017. godinu Klasa: 110-01/17-01/03, Urbroj: 344-71/1-17-25 od 09.10.2017. godine, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, objavljuje:
 
JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Slavonski Brod  i to:
 
Stručni/a savjetnik/ca za prava za vrijeme nezaposlenosti u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove – 1  polaznik/ca  u trajanju do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  u Slavonskom Brodu
 
Potrebni uvjeti za navedeno radno mjesto:
Stručni/a savjetnik/ca za prava za vrijeme nezaposlenosti u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove:
- završen integrirani preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij  pravnog smjera (VSS-dipl.pravnik/300 ECTS bodova),
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- aktivno znanje rada na osobnom računalu – MS Office.
 
Više o mjeri i uvjetima Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa može se pročitati  na web stranici www.mjere.hr (http://mjere.hr/mjere/strucno-osposobljavanje-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa/).

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07, 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. navedenoga Zakona.
 
Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Javnog poziva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Izabrani polaznik nije radnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne zasniva radni odnos i ne prima plaću, osim novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
 
S kandidatom/kandidatkinjom izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
 
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona)  te sve tražene priloge.
 
Uz Prijavu  (vlastoručno potpisanu) kandidat/kandidatkinja je dužan/na priložiti:
1. životopis;
2. dokaz o  državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe);
4. elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju se na osobno traženje osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdaje na šalterima područnih službi/ureda.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid izvornike dokumenata.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu  Slavonski Brod, Vukovarska  11, Slavonski Brod, s naznakom „Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove.

Javni poziv objavit će se na web stranici i u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poslodavac


HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
pismena zamolba: Vukovarska 11, 35000 Slavonski Brod