UČITELJ/ICA ALBANSKOG JEZIKA


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
11 sat tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2017.
18.10.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
KLASA: 112-06/17-03/7
URBROJ: 2158-15-01-17-1
Osijek, 10.10.2017.
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), Osnovna škola Vijenac Osijek raspisuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
UČITELJA/ICE ALBANSKOG JEZIKA – neodređeno nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno)
                                                              – 1 izvršitelj
 
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17)
 
Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti:
 
  • životopis
  • presliku dokaza o stručnoj spremi
  • presliku rodnog lista
  • presliku domovnice
  • elektronički ispis staža sa HZMO, ne stariji od dana objave natječaja
  • dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi na temelju čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12., 94/13., 152/14., 7/17) u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci
 
Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Ako kandidat ima pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima obvezno treba priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja.
Rezultati natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Škole.
 
Prijavu dostaviti na adresu:
Osnovna škola Vijenac,
Vijenac Ivana Meštrovića 36,
31000 Osijek,
uz naznaku „Natječaj za radno mjesto učitelja/ice albanskog jezika“
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA VIJENAC
pismena zamolba: Vijenac I. Meštrovića 36, Osijek