TAJNIK/TAJNICA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
11.7.2018.
19.7.2018.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13),   te članka 51.  Statuta  (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-18-01), od 24. travnja 2018. godine,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 60. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/18-05-3/60, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01) o raspisivanju natječaja za radno mjesto:
 
TAJNIK/ICA- 1 izvršitelja M/Ž, na određeno puno radno vrijeme, do povrata djelatnice sa porodiljnog dopusta.
 
Uvjeti za radno mjesto tajnika:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij – magistar struke odnosno diplomirani pravnik ili viša stručna sprema, završen preddiplomski studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine – prvostupnik javne uprave, upravni pravnik,
- radno iskustvo u struci od najmanje jedne godine,
- ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- ispunjavanje uvjeta iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13) iPravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 10/97),
- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN br.52/00., 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom.

Kandidat za radno mjesto tajnika  treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:
- zamolba
- životopis
- preslika domovnice,
- preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi,
- original uvjerenja o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja,
- original uvjerenja nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja,
- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavamana mirovinsko osiguranje.

 Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola (M/Ž).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema  članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13),  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN  157/13, 152/14 i 39/18) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) treba dostaviti dokaze iz stavka  1. članka 103. navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će provedeno testiranje. Termin testiranja bit će objavljen na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II:
www.dv-vukovar2.hr
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a dostavili su preslike Diplome o stečenoj stručnoj spremi i Rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije,  potrebno je da na razgovor s članovima Povjerenstva o izboru kandidata po raspisanim natječaj donesu na uvid izvornike navedenih dokumenata.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja, šalju se preporučenom poštom ili se osobno dostavljaju poslodavcu u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II
K.A.Stepinca 46
32000 Vukovar
s naznakom („Natječaj za tajnika“ )

 
Natječaj se objavljuje  dana 11.07.2018. godine, na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje,  www.vukovar.hr i www.dv-vukovar2.hr  te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
  • osobni dolazak: KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 46, VUKOVAR
  • pismena zamolba: KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 46, VUKOVAR