DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE SPEC.PEDIJATAR


Radno mjesto


HRVATSKA KOSTAJNICA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
23.11.2017.
28.2.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
DOM ZDRAVLJA SISAK
Sisak, Kralja Tomislava 1
 Ur.broj: 2176-121/02-1902 -17.
Siska, 22.11.2017.
 
 Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Sisak,  ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći
 
                  NATJEČAJ
za prijem u radni odnos jednog doktora/ doktorice medicine specijalista pedijatra/pedijatrice za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu predškolske djece u Hrvatskoj Kostajnici.


Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:
 • VSS – doktor/doktorica medicine sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem medicine
 • položen državni ispit
 • položen specijalistički ispit iz pedijatrije
 • odobrenje za samostalni rad
 • poznavanje rada na računalu
  Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedeće dokumente u preslici:
 • životopis
 • dokument o završenom stručnoj spremi ( diploma )
 • uvjerenje o položenom državnom-stručnom ispitu
 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • odobrenje za samostalni rad ( licenca )
 • domovnica
 • elektronički zapis o radnom stažu HZMO
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti (izdana od liječnika obiteljske medicine)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci )
   Kandidati/kandidatkinje koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju ostvariti će se u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem.
   Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
  Kandidati/kandidatkinje koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Prijave se podnose u pisanom obliku na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAK, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak.


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA SISAK
pismena zamolba: KRALJA TOMISLAVA 1, 44000 SISAK