ASISTENT / ASISTENTICA U ZNANSTVENOM PODRUČJU DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE EKONOMIJA NA ZAVODU ZA MENADŽMENT POMORSKIH TEHNOLOGIJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
1.8.2018.
31.8.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
POMORSKI FAKULTET
 
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor
2. jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija na Zavodu za menadžment pomorskih tehnologija (na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika);
Pristupnici  na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Oduka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i Odluke USRH 101/14. i 60/15).
Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
životopis, presliku dokaza o državljanstvu, presliku odgovarajuće diplome, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor,  a ako su strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje).
Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i/ili intervju. U slučaju provedbe navedenog pristupnici su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Pomorski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave je trideset dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji biti pozvani na
naknadnu dopunu.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo  javiti osobe oba spola.
Kod prijave pristupnici su obvezni navesti i redni broj Natječaja za koji se prijavljuju.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.                
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo na adresu: Pomorski        
fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 37, Split, s naznakom „Za natječaj“.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU POMORSKI FAKULTET
pismena zamolba: RUĐERA BOŠKOVIĆA 37, 21000 SPLIT