MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
16.5.2018.
24.5.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-3561/18
Vinkovci, 11. svibnja 2018.
 
                Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/2017) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci  ravnatelj raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme
 
 
Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno  vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:
       1.    MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 1 izvršitelj
U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare, položen stručni ispit - ne odnosi se na kandidate koji su se školovali po petogodišnjem programu,
važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci - ne odnosi se na kandidate koji su se školovali po petogodišnjem programu
 
       2.    PRIMALJA (m/ž) - 1 izvršitelj
U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za primalje, položen stručni ispit  i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 
 
 
Za prijem radnika u radni odnos na određeno  vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:
       3.    PRVOSTUPNIK  RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (m/ž) - 1 izvršitelj
U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 
4.    MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 3 izvršitelja
U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare, položen stručni ispit - ne odnosi se na kandidate koji su se školovali po petogodišnjem programu,
važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci - ne odnosi se na kandidate koji su se školovali po petogodišnjem programu

 
       5.     FARMACEUTSKI TEHNIČAR (m/ž) - 1 izvršitelja
    U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja medicinska škola –za zanimanje farmaceutski 
     tehničar, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 
       6.    PRALJA (m/ž) - 1 izvršitelj
    U v j e t za radno mjesto- NSS, završena osnovna škola
      
Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne radnike.
 
 
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:
-životopis
-domovnicu
-svjedodžbu, odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi, a za radno mjesta pralja svjedodžbu                
 o završenom VIII. razredu osnovne škole ili svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj spremi
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu, osim za radno mjesto pralja, a za radno mjesto medicinska
 sestra/tehničar samo za kandidate sa završenom četverogodišnjom školom
-važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) – za radna mjesta pod točkama 1.,2., 3. i 4.
-uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
-potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), osim za
 radno  mjesto  pralja, a za radno mjesto medicinska sestra/tehničar samo za kandidate sa završenom
 četverogodišnjom školom
 
 
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta:
dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (koji se traže za sve kandidate) i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.
Dokazi koje je osoba uz prijavu na natječaj dužna dostaviti kako bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju jesu slijedeći:
-   rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, odnosno
    potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz
    Domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci
-  dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima
   evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od
    mjesec dana
-  preslika pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
-  dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradaloga ili nestaloga
   hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
-  potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se
   na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji)
-  preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o
   hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca
   živućih hrvatskih branitelja)
-  potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na
    natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja)
-  rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja)
-  rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog
   rata
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i/ili pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.
 
Kandidati koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni putem internet stranice Opće županijske bolnice Vinkovci o daljnjem postupku.
 
Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „Za natječaj - (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete)-ne otvaraj“.
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
 
                                                                                                                             Ravnatelj:
                                                                                                               Krunoslav Šporčić, dr. med.
                                                                                                
  
 

Poslodavac


OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
pismena zamolba: 32100 VINKOVCI, ZVONARSKA 57