SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


ĐAKOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Uvjet: Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (N.N.br:133/97.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola .

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Đakovo.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

Životopis valstoručno potpisan
Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
Dokaz o hrvatskom državljanstvu
Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv osobne ne vodi kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci
Uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku ne stariji od 6 mjeseci
Ujerenje Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu odbrobiti djeteta

Dokazi mogu biti u preslici, a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.
Prijave se dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zakonskom roku na adresu:

DJEČIJI VRTIĆ ĐAKOVO,
L, Botića 7/a
31400 Đakovo, s naznakom "Natječaj za spremač/spremačica

 

Poslodavac


Dječji vrtić Đakovo
pismena zamolba: Đakovo, L. Botića 7/a