SPREMAČ / SPREMAČICA


Radno mjesto


DONJI MIHOLJAC, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
18.5.2017.
25.5.2017.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom

pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pinokio

Donji Miholjac na 31. sjednici održanoj 17.05.2017 donosi

ODLUKU

o objavi natječaja za spremačicu

Objavljuje se natječaj za spremačicu, 1 izvršitelj, neodređeno, na puno radno vrijeme

prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku

o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika

u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Prijavi treba priložiti

– životopis

– domovnicu

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)

– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na

mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25.

st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave

natječaja)

- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak čl. 25 st. 4.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave

natječaja isključivo na adresu:

Dječji vrtić Pinokio

Prilaz stadionu 3

31540 Donji Miholjac

Sa naznakom „NE OTVARAJ za natječaj“

Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu molbu.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči vrtića, na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Pinokio

Donji Miholjac i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 18.05.2017. do

25.05.2017.

U D. Miholjac, 17.05.2017.god

KLASA:112-08/17-01/02

URBROJ: 2115/11-03-17-01

.Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PINOKIO
pismena zamolba: Prilaz stadionu 1,Donji Miholjac