DOKTORAND / DOKTORANDA NA RADNOM MJESTU I. VRSTE U SURADNIČKOM ZVANJU ASISTENT, ZA ZNANSTVENO PODRUČJE BIOTEHNIČKE ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE PREHRAM


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
5.6.2018.
29.6.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ 
za izbor: 
  • - za izbor jednog doktoranda (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, za rad na projektu „Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala“, na određeno vrijeme od četiri godine, s punim radnim vremenom, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. 
Pristupnici  trebaju  ispunjavati  uvjete  utvrđene  odredbama  Zakona  o  znanstvenoj  djelatnosti  i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17). 
Obavezni uvjeti:
  • završen diplomski ili integrirani studij u području biotehničkih znanosti, tehničkih znanosti (kemijsko inženjerstvo), prirodnih znanosti (kemija), biomedicinskih znanosti (farmacija)
-     ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij iz područja biotehničkih znanosti na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
-     pisma preporuke dvaju sveučilišnih profesora
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 Dodatno će se vrednovati:
  • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu (objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama i sl.)
Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: 
a) životopis, preslik diplome o završenom studiju s prijepisom položenih kolegija i prosjekom ocjena, te ostale dokaze o ispunjavanju obaveznih uvjeta
b ) pisma preporuke dvaju sveučilišnih profesora
c) dokaze o dobivenim priznanjima i nagradama i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad (ako je primjenjivo)
d) dokaz o sudjelovanju znanstveno-istraživačkom radu (ako je primjenjivo)
e) rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
f) dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se dodatna provjera putem intervjua.
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni  propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi  pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici  Ministarstva  hrvatskih branitelja
https://gov.hr/moja-upravahrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12-pročišćeni tekst).
Rok za podnošenje prijave je trideset (30) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“. 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji  takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj objavljen u N.N. br.48/18 od 25.05.2018. i ispravak natječaja u N.N. 49/18 od 30.05.2018. te vrijedi 30 dana od dana objavljivanja u N.N.
 

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
pismena zamolba: RUĐERA BOŠKOVIĆA 35, 21000 SPLIT