ADMINISTRATIVNI REFERENT/REFERENTICA-DRŽAVNOODVJETNIČKI ZAPISNIČAR/ZAPISNIČARKA


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
18.5.2017.
26.5.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

                      REPUBLIKA HRVATSKA
         OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
                               U SISKU
                                                          
            Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15) i članka 5. stavka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine  broj 100/11), a u vezi s Planom prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku, za 2017. godinu, broj A-23/2017 od 6. travnja 2017.,  Općinsko državno odvjetništvo u Sisku, raspisuje
 
 
                                                           JAVNI POZIV
 
za podnošenje prijava za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku
 
za sljedeća radna mjesta:
  
2) administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar (1 izvršitelj) u Državnoodvjetničkoj  pisarnici
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, birotehničke i druge odgovarajuće struke,
- poznavanje rada na računalu,
- poznavanje daktilografije.
 
Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
 
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.
 
Pored navedenih uvjeta kandidati/kinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12 i 16/17) i voditi se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
 
Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju)
3. dokaz o radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice)
5. uvjerenje nadležnog suda da se  protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 
U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Popis prijavljenih kandidata/kinja Općinsko državno odvjetništvo u Sisku dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
 
Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, kandidati za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije te trajanju nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, biti će pozvani na razgovor (intervju).
 
O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem e-maila i telefona. Za kandidate/kinje koji/e neće pristupiti razgovoru, smatrat će se da su povukli/e svoju prijavu.
 
Odluku o izboru kandidata donosi čelnik državnog tijela vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka.
 
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.
 
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
 
Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Sisku, Ferde Hefelea 57,  s naznakom "Javni poziv za stručno osposobljavanje".
 
Javni poziv će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.
 

Poslodavac


OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SISKU
pismena zamolba: Ferde Hefelea 57, Sisak