POSLIJEDOKTORAND / POSLIJEDOKTORANDA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
1.8.2018.
10.9.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
ad2.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zanju - poslijedoktorand, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo; za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija ili za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, za rad na projektu „Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala“ na određeno vrijeme do 01. kolovoza 2019. god. u slučaju pozitivno vrednovanog projekta u ponovljenom postupku vrednovanja
Pristupnici  trebaju  ispunjavati  uvjete  utvrđene  odredbama  Zakona  o  znanstvenoj  djelatnosti  i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
Pristupnici ad2.):
Obvezni uvjeti:
 • doktorat iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo, znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje Kemija ili znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
Dodatno će se vrednovati:
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu (objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama i sl.)
 • poznavanje rada s analitičkim tehnikama u svrhu analiza metala i/ili organskih spojeva
Opis poslova:
 • Rad na izolaciji i analizi metala i/ili organskih spojeva iz prirodnih izvora
 • Dokumentiranje i izvješćivanje o rezultatima istraživanja
 • Po potrebi sudjelovanje u drugim aktivnostima projekta, sve u dogovoru s voditeljem projekta
Uz potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:
 • životopis, podatke o dosadašnjim zaposlenjima
 • preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
 • popis znanstvenih publikacija
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • dokaz o sudjelovanju znanstveno-istraživačkom radu (ako je primjenjivo)
 • dokaz o poznavanju rada s analitičkim tehnikama u svrhu analiza metala i/ili organskih spojeva (ako je primjenjivo)
Rok za podnošenje prijave je četrdesetpet (45) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.
Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se dodatna provjera putem intervjua.
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni  propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici  Ministarstva  hrvatskih branitelja
https://gov.hr/moja-upravahrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
pismena zamolba: Ruđera Boškovića 35, 21000 Split