SPREMAČ / SPREMAČICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
17.5.2018.
25.5.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. i 7/17.) OŠ „Split 3“, Split,  Brune Bušića 6, raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
  1. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica,naneodređeno puno radno vrijeme
UVJETI: završena osnovna škola, prema općim uvjetima Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, domovnicu odnosno  dokaz o državljanstvu, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja: svjedodžba o završenoj osnovnoj školi, aktualna potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).
 Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.
Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.
Prijave s potrebnom  dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:   OŠ „SPLIT 3“,  BRUNE BUŠIĆA 6, 21000 Split - s oznakom „ Za natječaj“. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.               
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SPLIT 3
pismena zamolba: BRUNE BUŠIĆA 6, 21000 SPLIT