UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
11 sat tjedno
Nema smještaja
Djelomično
12.10.2017.
20.10.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na  temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Bogoslav Šulek“ Slavonski Brod o b j a v lj u j e
NATJEČAJ
za radna mjesta
 
Učitelj /ica hrvatskog jezika – na određeno nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno), 1 izvršitelj M/Ž 
 
Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 126/12-pročišćeni tekst 94/13,152/14 i 7/17),  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96 i 56/01) te Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/2015)
Uz prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati na natječaj obvezno priložiti: molbu, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice; domovnica; rodni list), dokaz o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Navedenu dokumentaciju dostaviti u neovjerenoj preslici.
Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (12. – 20.10.2017.)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite osobno ili poštom na navedenu adresu.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole : www.os-bsulek-sb.skole.hr (pod natječaj)
Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata.
Datum objave: 12.10.2017.g.
Prijave dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA "BOGOSLAV ŠULEK" SLAVONSKI BROD
ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 2
35000 SLAVONSKI BROD
(za natječaj)

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA BOGOSLAV ŠULEK
pismena zamolba: Aleja M. Krleže 2, 35 000 Slavonski Brod