SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.3.2018.
20.3.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne  novine“br. 87/08, 86/09, 92/10,  105/10,  90/11, 16/12, 86/12,  94/13, 152/14, 7/17.) i Pravilnika o radu  ravnatelj Osnovna škola Antuna Bauera, Vukovar  raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto
spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na puno, određeno  radno vrijeme, zamjena.                                              
                               
Uvjeti: završena osnovna škola
Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati trebaju  priložiti:
1.životopis,
2.dokaz o  stručnoj spremi
3. domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
4.rodni list
5. uvjerenje nadležnog suda kako  se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih dijela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 6 mjeseci) .
6. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis.
Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornik traženih dokumenata.
 
Kandidat koji se pozivaju na pravo  prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi  na natječaj  prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti  pri zapošljavanju na koje se poziva.
 
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti  pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121./17.) trebaju dostaviti  dokaze  o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanja  iz  članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
 Poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UsereDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje Vukovar, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Antuna Bauera, Vukovar .
Na Natječaj se mogu javiti oba spola.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati.
Prijave s potrebnim dokumentima poslati na adresu:                                                                                            
Osnovna škola Antuna Bauera
Augusta Šenoe 19
32000 Vukovar
s naznakom „Natječaj“
O izboru, kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Škole.
Natječajna dokumentacija može se podići u tajništvu škole u roku od mjesec dana nakon završetka natječajnog postupka.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA VUKOVAR
pismena zamolba: AUGUSTA ŠENOE 19, 32000 VUKOVAR