ADMINISTRATIVNI RADNIK / RADNICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
17.5.2018.
25.5.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13152/14 i 17/17.) i Pravilnika o radu,  II. Gimnazija“ Split, N. Tesle 10 raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos:
1. Administrativnog radnika-ce 1 izvršitelj/ica - na neodređeno, puno radno vrijeme.
 
    UVJET:    
  •  SSS upravnog ili ekonomskog smjera ili SŠS
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (domovnica),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
- uvjerenje o nekažnjavanju (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 Kandidati  koji  se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, moraju prilikom prijave na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost pri zapošljavanju.
 Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog  rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17.), uz prijavu na natječaj mora dostaviti dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog  zakona, koji se mogu naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 Nepravovremene, neuredne  i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike) o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom „Za natječaj“, na adresu: „II. Gimnazija“ Split, N. Tesle 10, 21 000 Split.
Kandidati  će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku, putem internetske stranice škole.

Poslodavac


II GIMNAZIJA
pismena zamolba: N. TESLE 10, 21000 SPLIT