DOKTOR/ICA MEDICINE - SPECIJALIZANT/ICA PATOLOGIJE I CITOLOGIJE


Radno mjesto


NOVA GRADIŠKA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.7.2018.
23.7.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 25. Statuta Opće bolnice Nova Gradiška, a u skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj: 83/15.), ravnatelj Bolnice objavljuje
                                                                               NATJEČAJ
                                                               za upućivanje na specijalizaciju

 
a) 1 specijalizacija iz patologije i citologije,
 
Uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati jesu:
 
 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, medicinski fakultet – smjer doktor medicine (VSS),
 • odobrenje za samostalni rad od nadležne komore.

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika/pristupnica:
 
 1. životopis,
 2. presliku domovnice,
 3. presliku diplome o završenom fakultetu,
 4. presliku odobrenja za samostalan rad,
 5. presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 6. presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 7. presliku nagrada za vrijeme studija,
 8. presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
 9. popis objavljenih radova i kopije radova,
 10. presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
 11. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ili potvrde o radnom iskustvu (ne stariju od 30 dana).

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama. Nepravovremene, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci.
 
Prijave kandidata podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Opća bolnica Nova Gradiška, Strossmayerova 17A, Nova Gradiška, u zatvorenoj koverti s naznakom „Natječaj za specijalizaciju“.
 
Prijavljeni pristupnici/pristupnice koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem ili putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata. Na razgovoru pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.
Odluku o izboru pristupnika/pristupnice donosi ravnatelj Bolnice na prijedlog Povjerenstva za izbor specijalizanata. Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Bolnice, najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.
 

Poslodavac


OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
pismena zamolba: STROSSMAYEROVA 17 A, 35400 NOVA GRADIŠKA