KEMIJSKO/FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.1.2018.
2.2.2018.

Posloprimac


  • kemijski tehničar
  • farmaceutski tehničar

Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT
Nije važno
Na temelju odredbe čl.23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije  i Suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. prosinca 2017. godine KLASA: 100-01/17-03/518, URBROJ: 534-03-3-1/5-17-04, Suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. prosinca 2017. godine KLASA: 100-01/17-03/518, URBROJ: 534-03-3-1/5-17-05, Suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. prosinca 2017. godine KLASA: 100-01/17-03/518, URBROJ: 534-03-3-1/5-17-06 i Suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. prosinca 2017. godine KLASA: 100-01/17-03/518, URBROJ: 534-03-3-1/5-17-07 ravnatelj raspisuje   
 
NATJEČAJ
  
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:
 
4. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog/e kemijskog/farmaceutskog tehničara/ke ili drugog odgovarajućeg usmjerenja za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju, SSS

 
Stručni uvjeti:
- SSS - završena srednja škola za kemijskog/farmaceutskog tehničara ili drugog odgovarajućeg usmjerenja
- Položen stručni ispit
 
Prijavi/Zamolbi treba priložiti:
 
Za točku 4. Natječaja:
1. Životopis
2. Presliku osobne iskaznice
3. Presliku domovnice
4. Presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi kojom se stječe zvanje kemijski tehničar ili farmaceutski tehničar ili druga škola odgovarajućeg usmjerenja
5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu/odobrenje za samostalni rad
6. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu koja nije starija od dana objave natječaja
7. Potvrda o nekažnjavanju i da nije pod istragom ne starija od 1 (jedan) mjesec od dana raspisivanja natječaja
  
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na Ured ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, V. Nazora 2A, pp 129, Slavonski Brod s naznakom ''ZA NATJEČAJ''
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
Zavod za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije  zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata po provedenom natječaju.

Na temelju odredbe čl.23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije , ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije donosi
 
ODLUKU O DOPUNI NATJEČAJA
 
Ovom Odlukom dopunjuje se tekst Natječaja Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije objavljenog u Narodnim novinama broj 3/2018 od 10.01.2018. na način da se dodaje tekst koji glasi:
                     „ Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. stavkom 1.-3. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istoimenog Zakona. Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ove Odluke o dopuni natječaja u Narodnim novinama.

Poslodavac


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE
pismena zamolba: Vladimira Nazora 2a, 35 000 Slavonski Brod