MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ŽUPANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2017.
18.12.2017.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 29. stavak 10. Statuta Doma zdravlja Županja, ravnateljica  Doma zdravlja Županja r a s p i s u j e
 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa  na NEODREĐENO VRIJEME
(na određeno do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zasnivanje
radnog odnosa na neodređeno vrijeme)
 
  MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR
- 1 izvršitelj/ica
- Ordinacija medicine rada, Županja, Dr. Franje Račkog 32
 
UVJETI:
 1. Završena Srednja medicinska škola
 2. Odobrenje za samostalan rad (HKMS/MT)
 
Uz prijavu na natječaj i životopis priložiti u preslici:
 • Dokaz o stručnoj spremi- svjedodžba
 • Odobrenje za samostalan rad od HKMS/MT
 • Domovnica
 • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci)
 • Dokaz o radnom stažu (elektronički ispis staža HZMO-a, ne stariji od dana raspisivanja natječaja)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od 1 (jedan) mjesec.
   
  Prijave s kraćim životopisom, dokazom o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od  deset (10) dana od objave natječaja u Narodnim Novinama i dostavljaju  se u Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 s naznakom: „Za natječaj-med.sestra/med.tehničar-MEDICINA RADA“.
  Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Kandidati prijavljeni na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete bit će upućeni na testiranje  ili intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni.
  Vrijeme i mjesto testiranja, područja i način testiranja ili intervjua te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Županja:
  www.dom-zdravlja-zupanja.hr
  Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu.
  Prije zasnivanja radnog odnosa obvezan je prethodni zdravstveni pregled i psihotest.
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 zadržava pravo poništenja natječaja.


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA
pismena zamolba: Dr.F.Račkog 32, 32270 Županja