UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA


Radno mjesto


SIBINJ, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; povećan opseg posla
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

24 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
12.2.2018.
20.2.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14,7/17) ravnatelj Osnovne škole „IVAN MAŽURANIĆ“ SIBINJ,  raspisuje 
                                                                               NATJEČAJ
                                                           za popunu slobodnih radnih mjesta
UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno radno vrijeme 24 sata tjedno, do 31. kolovoza 2018. godine
 
Početak rada: 01. ožujka 2018. godine
Uvjeti utvrđeni  Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01):
Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: zamolbu, životopis, presliku svjedodžbe, presliku rodnog lista,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), presliku potvrde o stažu osiguranja (HZMO). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Zaprimljena dokumentacije ne vraća se kandidatima  
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole
                                       Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
                               O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web stranici škole : www.os imazuranic (pod natječaj)
                                                                Datum objave: 12.02.2018.g.
                Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu.
                                                             
                                             OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MAŽURANIĆ“ SIBINJ
                                                                        108. br. ZNG-a 4
                                                                           35252  SIBINJ
                                                                              (za natječaj)      
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA IVAN MAŽURANIĆ
pismena zamolba: 108. brigade ZNG 4, 35 252 Sibinj