VODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA


Radno mjesto


HVAR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
13.7.2018.
21.7.2018.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1 godinu
Na temelju čl. 24. i čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07, 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto voditelja/ice računovodstva, s punim radnim vremenom (40 sati tjedno), na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.
UVJETI ZA RADNO MJESTO:
 • visoka stručna sprema (VSS), odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – diplomirani ekonomist odnosno magistar/a struke, ili višu stručnu spremu (VŠS), odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ( baccalaureus, baccalaurea,) ekonomske struke;
 • rad na računalu;
 • 1 godina radnog iskustva na srodnim poslovima
PROBNI RAD: 90 dana
UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.)
Uz prijavu potrebno je priložiti:
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi: original ili ovjerenu presliku diplome
 • Potvrdu o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova izdane od liječnika opće prakse;
 • Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 25. st. 2.;
 • Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak u smislu čl. 25. st. 4.
 • Domovnicu
 • Rodni list
 • Životopis
 • Dokaz o radnom iskustvu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO )
 
Pozivaju se osobe iz članka 102.stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr./UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 
Rok za podnošenje prijava:
- 8 dana od dana objave na www.hvar.hr (ustanova Dječji vrtić Vanđela Božitković), mrežnim stranicama HZZ-a, te oglasnim pločama dječjeg vrtića i HZZ-a.
 
Prijave poslati ili osobno donijeti u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj“ na adresu: Dječji vrtić Vanđela Božitković Hvar, ul. Hanibala Lucića 3,  21450 Hvar
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola u smislu čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar zadržava pravo poništenja natječaja.
 

 
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ VANĐELA BOŽITKOVIĆ
 • osobni dolazak: DJEČJI VRTIĆ "VANĐELA BOŽITKOVIĆ", HANIBALA LUCIĆA
 • pismena zamolba: DJEČJI VRTIĆ "VANĐELA BOŽITKOVIĆ", HANIBALA LUCIĆA